Kontakt

Mgr. Ing. Jaroslava Maňáková

advokátka

Kdo mlčel, když promluvit mohl a měl, ten souhlasí.

Kontaktní údaje:

Kontaktujte nás:

Mgr. Ing. Jaroslava Maňáková, advokátka

zapsaná v seznamu ČAK pod ev. č. 16572


Sídlo:              Očovská 3984/1a,

                         69501 Hodonín

Tel.:                 +420 720 456 787

E-mail:            manakova@advokatka-hodonin.cz

ID schránky:   hcga6qz


IČ:                    04442610

Bankovní spojení: 2400889530/2010


Právní služby jsou poskytovány v pracovní dny, a to  v čase dle předchozí domluvy

V případě sporu mezi spotřebitelem a advokátem ze Smlouvy o poskytování právních služeb, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo má spotřebitel právo na mimosoudní řešení sporu u České advokátní komory, se sídlem Národní 16, Praha 1, PSČ: 110 00, www.cak.cz, a to na základě návrhu účastníka podaného do jednoho roku od prvního uplatnění sporného práva.

 
 
 
 

Mgr. Ing. Jaroslava Maňáková vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor právo a právní věda a dále Podnikatelskou fakultu Vysokého učení technického v Brně, obor daňové poradenství a obor podnikové finance a obchod. Již v průběhu studia absolvovala praxi na Okresním soudě v Hodoníně, na Státním zastupitelství v Hodoníně i na živnostenském úřadě v Hodoníně. Dále působila jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři v Břeclavi a poté v advokátní kanceláři v Brně. Po úspěšném složení advokátní zkoušky vykonává advokacii jako samostatná advokátka v advokátní kanceláři se sídlem v Hodoníně.


Advokátní kancelář poskytuje právní služby v mnoha oblastech práva, zejména pak v oblasti práva občanského, obchodního, pracovního, insolvenčního i trestního, a to jak pro občany, tak i pro podnikatelské subjekty.


Proč si vybrat právě nás? V čem jsme jiní?


  1. Nalezení řešení Vašeho problému je pro nás PRIORITOU.
  2. PRUŽNĚ reagujeme na Vaše požadavky a potřeby.
  3. Právní služby poskytujeme RYCHLE, dle předložení všech potřebných podkladů klientem.
  4. Právní služby jsou poskytovány ODBORNÍKY, je tak zaručena vysoká KVALITA poskytovaných právních služeb.
  5. OSOBNÍ a LIDSKÝ přístup ke každému klientovi je samozřejmostí.
  6. Jsme schopni poskytovat právní služby i bez nutnosti osobní návštěvy.
  7. Zachováváme MLČENLIVOST ohledně všech skutečností, které nám sdělíte.

Informace o zpracování osobních údajů


Advokátní kancelář Mgr. Ing. Jaroslava Maňáková, advokátka, IČO: 04442610, se sídlem Očovská 3984/1A, Hodonín, 695 01 (dále jen „správce“) zpracovává osobní údaje, a to v rozsahu:


  • identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci osoby (zejména jméno a příjmení, podpis, IČO, DIČ, datum narození, rodné číslo apod.)
  • adresní údaje umožňující kontakt s osobou (zejména místo pobytu, telefon, e-mailová adresa, bankovní spojení apod.)
  • další osobní údaje související s povahou poskytovaných právních služeb


Uvedené osobní údaje jsou poskytovány a zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů..


Správce zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s Nařízením, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu.


Účelem zpracování osobních údajů je poskytování právních služeb klientům v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii v účinném znění.


Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta, která vyplývá ze smlouvy o poskytování právních služeb.


Právním důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy o poskytování právních služeb.


Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně v listinné tak i automatizovaně v elektronické podobě. Správce zpracovává pouze osobní údaje, které mu poskytne subjekt údajů nebo získané z veřejných registrů, soudních či exekučních spisů.


Subjektem údajů jsou klienti, příp. zájemci o poskytnutí právní pomoci, jakož i třetí osoby dle povahy poskytované právní služby.


Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu platnosti smlouvy o poskytování právních služeb a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a Nařízení.


Příjemci osobních údajů jsou orgány veřejné moci, zpracovatel, který zajišťuje účetní a daňové služby pro správce, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené v souladu s Nařízením, a další příjemci dle potřeb a pokynů klienta.


Správce zabezpečuje ochranu osobních údajů pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě, a zničení Vašich osobních údajů, proti přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům, jejich rozšiřování nebo pozměňování.


Správce nepředává Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Nedochází k automatizovanému rozhodování či profilování.


Poučení o právech subjektu údajů

Práva lze uplatnit kontaktováním správce na poštovní adrese Mgr. Ing. Jaroslava Maňáková, advokátka, Očovská 3984/1A, Hodonín, 695 01 nebo e-mailem manakova@advokatka-hodonin.cz. Ze žádosti musí být patrné, kdo ji podává a co je jejím předmětem. Je-li to nutné k vyřízení žádosti, vyzve Vás správce k doplnění žádosti a stanoví lhůtu pro doplnění. Nebude-li žádost doplněna, nebude vyřízena. Lhůta na vyřízení žádosti je 30 kalendářních dnů a začíná běžet dnem doručení nebo doplnění. Správce poskytuje informace výhradně písemně v listinné podobě. Kontaktujete-li správce e-mailem, mohou Vám být informace poskytnuty elektronicky.


Máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím.


Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. Neúplné osobní údaje máte právo kdykoli doplnit.


Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.


Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.


Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož Vaše osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy o poskytování právních služeb, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.


Máte právo podat stížnost na postup správce, a to písemně na poštovní adresu správce Mgr. Ing. Jaroslava Maňáková, advokátka, Očovská 3984/1A, Hodonín, 695 01 nebo e-mailem manakova@advokatka-hodonin.cz. Ze stížnosti musí být patrné, kdo ji podává a co je jejím předmětem. Je-li to nutné k vyřízení stížnosti, vyzve Vás správce k doplnění stížnosti a stanoví lhůtu pro doplnění. Nebude-li stížnost doplněna, nebude vyřízena. Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů a začíná běžet dnem doručení nebo doplnění. Máte právo na postup správce podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7. Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)


Tel: +420 720 456 787

E-mail: manakova@advokatka-hodonin.cz